Asahi Japanese Resturant

103-2540 Mary Hill Rd.
V3C 3B2

Phone: 604-941-2933