K&J Nails

2803A Shaughnessy St.
V3C 3H1

Phone: 604-468-8380