Hiroba Sushi

2573 Shaughnessy St.
V3C 3G3

Phone: 604-945-6866